SET:SET   SET INDEX
ถ้าราคาลงมาได้ต่ำกว่า 1610.75 ก็จะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่ 1665.74 แล้วถ้าราคาวิ่งเกิน 1665.74 ก็จะมีเป้าต่อไปที่ 1708-17013 แล้วถ้าจะทำลายขาลงจำเป็นจะต้องวิ่่งเกิน 1718.55 ไปให้ได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ