BreezeBrief

SET 21/02/24 ยังลงต่อ ถ้าไม่เบรค 1390.9 1397.6

ลดลง
SET_DLY:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยังคงลงต่อตาม Fibo 60 15
ถ้าไม่เบรค 1390.9 1397.6
........................................
D : ob LH will os ขาลงเทส 1352.4
60 : os ขาลงมีหัวลงพา D will os
- ถ้าไม่เบรค 1397.6 ยังลงตาม fibo
15 : ขาลง มีหัวลงภูเขาหลัง
- ถ้าไม่เบรค 1390.9 ยังลงตาม fibo
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ