bobby-n

S50Z2023 2023 NOV PLN 30(THU)

ลดลง
TFEX:S50Z2023   SET50 Index Futures
S50Z2023

เป็น S

กลยุทธ์
เด้ง S ถ้าไม่ข้าม 868
จะ S TP หรือ Hold ก็ได้ถ้าเป็นแท่งแดง

แนวรับ 854 /846
846 แพ้ = เละ

การขึ้นต้องข้าม 868 ถ้าเช้าต้อง V ข้าม (ยาก)
ช่วงบ่ายแถว H2C4 อาจจะหยุดลงได้ ถ้า C1-C3 มีการเด้งสู้บ้าง

** ถ้า Gap ลง รอการเด้งแล้วย้อน หรือแท่งแดงใน M15 ก่อนค่อยเข้า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ