TFEX:S50Z2022   SET50 INDEX FUTURES
วันนี้คือ ตำแหน่งที่ดีที่จะทำการ Short tfex และ ทำการถือ opsition ไปที่
.
1) 2R ให้ทำการ Tailing มาที่ทุน
.
2) TP1 ให้แบ่งปิด 30% และ trailing มาที่ 2R
.
3) TP2 ให้แบ่งปิด 50% และ trailing มาที่ 4R และ ที่เหลือจะ Run Trend
.
*** การวิเคราะห์นี้ใช้ Data และ Technical ผสมกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ