DogAndDiary

S50z22

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50Z2022   SET50 Index Futures
ระบบสั่งให้ทำการกลับหน้าเป็น Long
โดยมีการวาง SLไว้ที่ 982

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ