HumanGraphy

TFEX:S50Z19 >> แผน bet Short ไปเป้าหมาย Triangle

ลดลง
TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX FUTURES
TFEX:S50Z19 >> แผน bet Short ไปเป้าหมาย Triangle
1.เข้าซื้อ Short ใน Bet Zone ก่อนเบรกเทรนลง (Stop ออกถ้าราคาสวนกลับข้าม High)
2.ซื้อ Short เพิ่มเมื่อราคาหลุดปลาย Wave D
3.ถือรอขายที่เป้าหมาย :)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ