HumanGraphy

TFEX : เทสแนว Harmonic ฺButterfly or Deep Crab

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50U2020   SET50 Index Futures
TFEX : เทสแนว Harmonic ฺButterfly or Deep Crab
ถ้าหลุดจากสองแนวนี้ มีโอกาสลงยาว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ