Nungz

s50u2019 ยังอยู่ทางเลือก

TFEX:S50U2019   SET50 INDEX FUTURES
ณ ตรงนี้ L น่าจะได้เปรียบมากกว่า Stop ใกล้หลุดเส้นสีน้ำเงินหรือประมาณ 1097-1096 stop และ เปิด S ทันที
หรือ คนที่มองทาง ลง ก็รอให้หลุดเส้น ค่อยเปิด S ก็น่าจะทำได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ