BreezeBrief

S50H24 27/03/24 หลับในกรอบ 833.7-850

ลดลง
TFEX:S50M2024   SET50 Index Futures
sw 833.7-850
ไม่ยอมเลือกทาง นอนรอกันต่อไป
- D ขาลง ob LH will os
- 60 sw ในกรอบ D ถ้าหลุด 833.7 จะลงพา D os หากเบรค 850 ถึงจะพา D ob ต่อ
- 15 ขาลง sw ในกรอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ