BreezeBrief

XAUUSD 25/03/24 กรอบ 833.7-850

ลดลง
TFEX:S50M2024   SET50 Index Futures
กรณีขึ้น
มองขึ้น = ตั้งไข่ กำลังทำข้อต่อ
ลงไม่หลุด 833.7 เบรค 848.9
ทำข้อต่อพา 60 ขึ้นมีหัวขึ้น
- D เบรค 851.7 fibo 861
- 60 เบรค 850 fibo 854.4 860.1 866.3
- 15 เบรค 848.9 fibo 863.5
--------------------------------------------
กรณีลง
มองลง = ภูเขาหลัง
จากมีหัวลง 849 ขึ้นไม่เบรค
ลงหลุด 842 833.7
- D หลุด 817.4
- 60 หลุด 833.7 fibo 829 842.3
- 15 หลุด ลงหลุด 842 833.7 fibo 833 828
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ