Nungz

S50M2023 การดู sentiment ตลาด SET50 อย่างแม่นยำ

TFEX:S50M2023   SET50 Index Futures
Market Breadth Macd เขียนขึ้นมาเพื่อ ดูสภาวะตลาด หุ้น ทั้ง 50 ตัว ว่า ตอนนี้แต่ละตัว macd ตัดขึ้น หรือตัดลง

Green อยู่เหนือ Red บอกถึงสภาวะตลาด Bull
Red อยู่เหนือ Green บอกถึงสภาวะตลาด Bear


ที่ผ่าน มา 2-3 วัน ถ้าสังเกตุว่า เส้นน้ำเงิน ค่อยๆ ขยับขึ้นมา และ สีแดง ค่อยๆ ขยับลงไป แต่ในขณะที่ set50 ยัง ลง

เป็นสิ่งนึงที่เตือนเรา ให้ฉุดคิดว่า เพราะอะไร มีวี่แวว จะกลับ ไม๊ หรือ แถวนี้เริ่ม bottom ลงมาลึกยัง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ