TFEX:S50M2020   SET50 INDEX FUTURES
s50m วันนี้คาดว่าจะมีการเด้งสู้หนึ่งรอบ ก่อนปรับตัวลงต่อนะครับ ถ้าไม่อยากสวนเทรดก็รอดัก s ข้างบนได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ