BreezeBrief

S50H24 22/02/24 กรอบ 822.5-851.7 tf60 ไมมหวลง

TFEX:S50H2024   SET50 Index Futures
กรอบ 822.5-851.7
- 60 ไม่มีหัวขาลง
ถ้าเบรค 851.7 พา D ob เทสบนต่อ
- 5 พา 60 ขึ้น ถ้ายังไม่เสียทรงก็ยังขึ้นต่อ
.
- 5 ถ้าเริ่มมี กปฐ. ถึงจะเริ่มเฝ้าระวัง
- 60 จากไม่มีหัวลง แต่ถ้าเบรค 851.2 ยังไม่ได้ก็มอง sw ต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ