BreezeBrief

S50H24 15/03/24 ลุ้นเบรค 586 ถ้ายืนได้จะพา D กลับขึ้น

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50H2024   SET50 Index Futures
!!! ระวังการหมดอายุด้วยค่า !!!
กรณีขึ้น
เป้าขึ้น : 856.5 862 866
- D ขาลง กำลังขึ้นเทส 856 ถ้าเบรค HH กลับขึ้น แต่ยังค้างลง os
- 60 ขาขึ้น กำลังพา D ob ตามเป้า Fibo
- 15 ขาขึ้น โซนย่อได้ แต่ต้องมี สญ. กลับก่อน ยังไม่มีขึ้นต่อ
................................
กรณีลง
เป้าลง : 849 846 841.5
- D เกิดได้
a.) ob ไม่เบรค high 856 เริ่มมี ts จะลงจาก hi-beardi.
b.) ob เบรค 856 ต้องมี สญ. กลับลงก่อน หรือ tfเล็ก เริ่มฟอร์มกลับลง
- 60 ลงต่ำกว่า 848.9 แล้วไม่กลับขึ้นไม่เบรค high
- 15 ลงต่ำกว่า 846.2 แล้วไม่กลับขึ้นไม่เบรค high
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ