BreezeBrief

S50H24 23/02/24 ยืนเหนือ 848 ยังขึ้นได้ต่อ

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50H2024   SET50 Index Futures
กรอบ 5 = 848.2-854.7
กรอบ 60 = 835-854.7
- ถ้า tf เล็กยังไม่เสียทรงการปรับย่อใน tf ใหญ่จะยังไม่เเกิด
- ถึงจะมีการปรับย่อ แต่ tf 60 os 835 ลึกยังไม่เสียทรง
- 60 จากมีหัวขึ้นเป็น สญ. กลับขึ้น พา D ob
..........................................
60 : ob ขาขึ้น
- หัวขึ้นต้น 826.2
- หัวขึ้นใหญ่ 831.9
- ข้อต่อ 835 ไม่ย่อต่ำกว่า 842 การขึ้นยังแข็งแรง
- ถ้าย่อลงไม่หลุด 840.6 การขึ้นยังแข็งแรง
5 : ขาขึ้น
- ขึ้นพุ่ง 848.2
- หัวขึ้นใหญ่ 835
- ข้อต่อ(หัก) 835
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ