BreezeBrief

S50Z23 17/11/23 ขึ้นต่อไม่หลุด 875.7 ลุ้นเบรค 887.5 เพื่อยืน 900

เพิ่มขึ้น
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
รูปแบบการเกิด รอบนี้ดู 30
1. ใน 5 ถ้าไม่เบรค 882.6 แล้วลงหลุด os
จะพา 60 ลง os จาก hi-bulldi. low 854.3 ลึก
และ 30 os ลากลง low 858.5 ลึก
การลง 30 อาจทำ w.4 ของข้อต่อได้

2. ถ้าเบรค 882.6 ยังขึ้นต่อตาม fibo 30

3. ถ้าเบรค 887.5 จะเกิดขาขึ้นใน tfใหญ่
240 นับ 2. มีหัวขึ้นทันที
30 ทำตั้งไข่สำเร็จ
.
Day : ob ลาก = คาดการขึ้นทำภูเขาหลังใน day ก่อนจาก ob ไกล
240 : ob ทดสอบ high 887.5
ถ้าเบรคได้กลับเป็นขาขึ้นพา day ob ต่อ
60 : HH LH ob ทดสอบ high 887.5
hi-bulldi. ถ้าไม่เบรค 887.5 ลง os ได้

30 : os เขี่ยๆ will ob HH HL
ทำข้อต่อสำเร็จ ถ้าเบรค 887.5 ทำตั้งไข่สำเร็จ
กรอบ 875.7-882.6

5 : ob ทดสอบ high 882.6
จาก beardi. จึงลง os
แต่ไม่หลุด low ล่าสุดแกว่งในกรอบ 875.7-882.6
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ