BreezeBrief

S50Z23 20/11/23 กรอบ 872.7 - 884.3

BreezeBrief ที่อัปเดต:   
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
กรอบ 872.7 - 884.3
- เบรคก็ขึ้นไปลุ้นใกล้ 900
- หลุดก็พา 60 os ก่อน
- ไม่ไปทางไหนก็แกว่งในกรอบ

Day : ob ลาก hi-beardi. 887.5
240 120 : ob hi-beardi. 887.5

60 : ob HH HL beardi. low 854.3
30 : ob HH HL beardi. low 858.5
15 : will os จาก beardi. low 858.5
คาดทำ w.4 จาก rsi

5 : กรอบ 872.7 - 884.3

- กรณีลง หลุด 872.7
5 จะพา 30 60 os จากมี beardi.
แต่ลงไม่หลุด 866.5 หัวขึ้น 30 line
การขึ้นยังแข็งแรง การลงมองเป็น w.4 ของ 30

- กรณีขึ้น ควรยืนเหนือ 879.5 ถ้าขึ้นแรงเบรค 887.5


ความคิดเห็น:
กรณีลง
1. หลุด 872.7 tf30 60 จะลง os จาก beardi.
2. หลุด 868.5 การขึ้นอ่อนแอ
3. หลุด 858.5 ล้างหัวขาขึ้น tf30
872.7 869.5 865.8

กรณีขึ้น
4. เบรค 884.3 ขึ้นไปทดสอบ 887.5
5. เบรค 887.5 tf240 จะมีหัวขึ้นพา day ob
884.7 889.4 896.5 900.9
.
Day : จากลงมาโซนเด้งได้ + rsi os = ค้างเด้ง ob ได้
hi-beardi. 887.5
240 : ฟอร์มตัวในกรอบ 854.3 - 887.5
ob HL ทดสอบ high 887.5
ถ้าเบรคได้ 240 จะมีหัวขึ้นพา day ob
ถ้าไม่เบรค sw เลือกทางในกรอบต่อ
hi-beardi. 887.5

60 : HH HL กรอบ 854.3 - 887.5
ob ทดสอบ high 887.5 beardi. 887.5
จากหัวขึ้น 849.2 รอบ sto รอบเดียวกับ rsi

30 : ข้อต่อ 858.5 ขึ้น 261.8 + rsi ob + beardi.
ถ้าลงไม่ควรหลุด 872 868.5 858.5

5 : กรอบ 872.7 - 884.3
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ