BreezeBrief

S50H24 08/03/24 กรอบ 820.1-856 ลุ้นเบรค 839 ถ้าจะเทสบน

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
>ขึ้น 839 (+2.7)
<ลง 830.5 (-5.8)
SW กรอบ 820.1-856
ถ้าเบรค 839 พา 60 ob
ถ้าหลุด 830.5 มีหัวลง พา 60 os เทสล่าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ