BreezeBrief

S50Z23 06/12/23 845.2 - 861.4 ไม่หลุดล่างเล่นเด้งในกรอบ

TFEX:S501!   SET50 Index Futures
กรอบใหญ่ 845.2 -887.5
กรอบเล็ก 848 - 861.4
.
- ถ้าจะเอา 60 ob ต่อ 5 ต้องเบรค 861.4 พาดันขึ้นต่อ
- หาก 60 30 ob ขึ้นไม่เบรค 872 เป็นเพียงเด้งเท่านั้น = ค้างลง os ได้ 1 รอบ
- ถ้า 5 ไม่เบรค 861.4 แล้วลงก่อนแต่ไม่หลุด 845.2 tf 30 จะ os
- หาก 30 60 os ยก low การกลับขึ้นพา 240 day ob จะทำได้ง่ายขึ้น
D 240 : อยู่ในกรอบปรับฐาน 845.2 -887.5
ขาลง os LH LL ทดสอบ low rsi os
120 : กรอบปรับฐาน 845.2 -887.5
ขาลง will ob LH LL ทดสอบ high 872

60 : กรอบปรับฐาน 845.2 -887.5
ขาลง ob จาก bulldi.
LH LL ทดสอบ high 872 rsi os
- ถ้าไม่หลุด 845.2 ก็เด้งได้แกว่งในกรอบ
- ถ้าเบรค 860 ขึ้นไปได้ อาจทดสอบ 872

30 : กรอบปรับฐาน 845.2 -887.5
ลง 000 + rsi os จึงดีด ob
ob LH LL ทดสอบ high 872 rsi os will ob

15 : กรอบปรับฐาน 845.2 -887.5
ลง 000 + rsi os จึงดีด ob
os กรอบ 848 - 861.4

5 : จากลงมาสุดทาง ตัดภูเขา
มีกรอบปรับฐาน 848 - 861.4
ob HH HL ทดสอบ high 861.4
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ