BreezeBrief

S50Z23 04/23 : 849.7-856.6 หลุดล่างลงต่อ ไม่เบรค 872 แค่เด้ง

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
กรณีลง
- 5 หลุด 849.7 จะลงต่อทุบขู่ หรือ tf15 สุดทาง = 846.6 แล้ว 15 จะค้างเด้ง ob
- 5 เด้งไม่เบรค 856.6 หลุด 849.7 ไม่เด้ง 846.6 จะลงด้วย tf 60 กดลงที่แนว++ 835
.
กรณีเด้งขึ้น
- ถ้าเบรค 856.6 tf5 จะขึ้นไปทดสอบ 161.8 = 860.9
- ถ้าเบรค 860.9 ไม่ได้จะลง ทดสอบ 849.7 หากจะขึ้นต่อจะฟอร์มหัวขึ้นใหม่
- จากลง 000 + rsi os ค้างดีด rsi ob ถ้าจะเด้งขึ้นก่อน
- 5 พา 15 60 ob ถ้าไม่เบรค 871.9 เพียงเด้งเท่านั้น
.
D : os ในกรอบ 845.2 - 887.5
จากลง 000 sw ทดสอบในกรอบ
- ถ้าลงไม่หลุด 845.2 แล้วมี cd จะเริ่มหยุดลงได้
- ถ้าหลุด 845.2 ยังลงต่อตามแนวโน้มลง
cd = 872 -849.7
240 : os ในกรอบ 845.2 - 887.5

60 : os LH LL + bulldi.
กรอบ 849.7 - 871.6
30 : os LH LL ลง 000
กรอบ 849.7 - 871.6
15 : os LH LL ลงใกล้สุดทาง
os ลากเลื้อย ไม่ยอม ob

5 : กรอบ 849.7 - 856.6
จากลง 000 + ทุบขู่ = sw ในกรอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ