Nungz

New Market Breadth Momentum Cycle

การศึกษา
TFEX:S501!   SET50 INDEX FUTURES
MarketBreadth Momemtum Cycle For Set50

เครื่องมือนี้ จะบอก สภาวะตลาดหุ้น โดยใช้เงือนไข นับจำนวนหุ้น ของ Macd โดยแบ่งออกเป็น 4 เงื่อนไข

Blue = เริมเข้าสู่ ตลาดขาขึ้น หรือ ออกข้าง
Green = เข้าสู่ขาขึ้น
Orange = เริ่มเข้าสู่ตลาดขาลง หรือ ออกข้าง
Red = เข้าสู่ตลาดขาลง

เราสามารถ bias เทรน เล่น Tfex S50 ได้ดียิ่งขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ