BreezeBrief

S50Z23 04/12/23 กราฟเพี้ยนจ้า ต้องดูโปรแกรมอื่น

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
low 484
high 461.4
5 : ไม่มีหัวใดๆ
3 : มีหัวขึ้น พา 15 30 60 ob
60 30 15 : ob LH LL
day : ไม่หลุด low 845.2 แต่ยังไม่มีแท่งกลับขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ