BreezeBrief

S50Z23 28/11/23 ถ้าลงไม่หลุด 856.1 จะเริ่มมีการหยุดลงเกิดขึ้น

TFEX:S501!   SET50 Index Futures
กรอบ 856.1 - 864.1
กรณีขึ้น
- 5 เบรค 864.1 อาจพา 30 ob แต่ 30 ยังค้างลง จาก high ไกล
- ถ้าขึ้นแรงต้องเบรค 871.8 tf 15 HH ถ้าขึ้นถึง 161.8 อาจปรับลงได้ tf 15 อาจพา 60 ob จาก hi-bulldi.
.
กรณีลง
- 60 หลุด 854.3 จะทำภูเขาหลัง
- 30 15 ob LH ค้างลง
- 5 หลุด 860.2 จะกด rsi os ลุ้นว่าจะหลุด หรือยก low 856.1
.
Day : ob LH low 845.2
240 : จากลง 000 กรอบ 845.2 - 887.5
- ถ้าหลุดจะมีทุบขู่
- เกิด hi-bulldi. แต่ยังไม่มี สญ.

60 : กรอบ 854.3 - 885.5
- ถ้าหลุด จะทำภูเขาหลัง
- เกิด hi-bulldi. แต่ยังไม่มี สญ.

30 : will ob high 885.5 ไกล = ค้างขึ้น

5 : ทุบขู่ ลง 261.8 มีหัวขึ้น ขึ้น >161.8
- 5 จากหัวขึ้นอาจพา 15 30 ob
- แต่ 15 high 871.8 ถ้าไม่เบรคเพียงเด้ง ค้างลง
- 30 high 885.5 อย่างไรก็ค้างลง
- จาก rsi 5 os sto HH HL
- ถ้าลงจน rsi os อีกรอบ แล้วไม่หลุด low 856.1 = ตั้งไข่ (มโน)
- ถ้า sto HH HL ได้จะเป็นข้อต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ