BreezeBrief

S50M24 03/04/24 แนวโน้มหลักขาลง แกว่งแคบในกรอบ sw

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
กรณีลง : หลุด 835.5 832.2
กรณีขึ้น : เบรค 842 843.8
.....................................
D : ขาลง LH ในกรอบ 856-820.1
- มี hi-beardi. 856 ลงต่อ
- ค้างลง os กำลังเทส

60 : ขาลง จาก กปฐ. 820.1-853.6
- มีหัวลง 853.5 = พา D os ตาม fibo 60
- ob LH ถ้าไม่เบรค 850 ยัง LH ขาลง

5 : ขาลง กปฐ. 832.2-844.5
- หัวลง 843.8 ลงสุด จึงดีด ob
- high 842 ถ้าไม่เบรคลงต่อ
- หากเบรค 842 จะมีหัวขึ้น พา 30 60 ob
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ