BreezeBrief

S50Z23 16/11/23 30 ฟอร์มขึ้นพา 60 240 ไปทดสอบ 887.5

เพิ่มขึ้น
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
รูปแบบการเกิด
1. ถ้าย่อลงก่อน แต่ไม่หลุด 858.5 จะค้าง ob เพื่อทดสอบ high แล้วเลือกขึ้นต่อ หรือฟอร์มหัวลงอีกที

2. ถ้าเปิดขึ้นโดด 884.7 แต่ไม่เบรค 887.5 จะ sw เลือกทางอีกที

3. ถ้าเบรค 887.5 การกลับเป็นขาขึ้นใหญ่จะเกิดขึ้นใน tf 120 240
.
30 : ob HH HL ฟอร์มข้อต่อ จาก rsi ตั้งไข่สำเร็จ

5 15 : หัวขึ้นเดียวกับ 30
ob ลาก os ลึก 858.5 ย่ออย่างไงก็ไม่เสียทรงขาขึ้น

*** รอบวันที่ 2 พ.ย. 2023 ข้อต่อ+ตั้งไข่ = . ใช้ tf5 ***
-- tf5 ฟอร์มหัวข้อต่อ (โดยวิธีโดด gap ขึ้นข้าม 860)
-- tf5 ฟอร์มตั้งไข่ จากข้อต่อสำเร็จ ลากเบรคหัวตั้งไข่ ในวันเดียวกัน (พอเบรค ทำย่อลงแต่ไม่หลุด low gap เมื่อเช้า แล้วลากเบรคบนต่อ)
-- ช่วงการขึ้นของข้อต่อตั้งไข่ จะไม่เอา 5 os หรือแค่เขี่ยๆ เท่านั้น จะมี 3 os บ้าง
-- จะเอา 1 os ลง 123 แล้วขึ้นเบรคบนเลย
.
*** รอบ วันที่ 15 พ.ย. 2023 ***
-- ใช้ tf30 15 ในการฟอร์มข้อต่อ+ตั้งไข่
-- การขึ้นคาดว่าน่าจะแรงกว่าวันที่ 2 พ.ย. 2023
-- จากรอบนี้ใช้ tf ในการฟอร์มตัวที่ใหญ่กว่า
.
***ช่วงตั้งไข่ตอนลง ลงหลุดต่ำกว่าหัวขึ้น overlap ลงมา แล้วค่อนฟอร์มข้อต่อขึ้น***
อาจจะเกิดจากรูปแบบตั้งไข่ ทำให้การฟอร์มต่างๆ จึงไม่แน่นอน

240 : os will ob ไม่หลุด 845.2 แล้วเบรค 887.5 จะกลับมา HL
120 : will ob ทดสอบ 887.5
ถ้าเบรคได้จะมีหัวกลับขึ้นทันที โดยนับ 1.=854.3

60 : os HH HL
ถ้าเบรค 887.5 ยังขึ้นต่อตาม fibo 60 และล้าง hi-beardi.
รอบ sto rsi เป็นรอบเดียวกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ