SET:RS   RS PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 41
2
RS , 03/ 05 /2019
Month , Week, Day
ระยะไกล. เปลี่ยนประเภทธุรกิจใหม่ เข้าสู่ wave 5 cycle
week, day แสดงการวิ่งขึ้น wave3 น่าจะจบแล้ว.
กำลังพักตัวใน Wave4 ซึ่งยังไม่จบ.
ยังคงผันผวนไปอีกพักใหญ่

#WaveRiders

ความคิดเห็น