TCtrader

พีทีจี เอ็นเนอยี

ลดลง
SET:PTG   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ทิศทางยังเป็นขาลงต่า ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณ ตั้งแต่มีนาคมยังมีทิศทางเป็นขาลง แรงขึ้นกำลังอ่อนลงค่าความชันราย50,200 วันยังติดลบ ภาพรวมยังอยู่ในแดนหมี

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ