win.sutthichai

PSL : ใกล้ที่จะจบ corrective

เพิ่มขึ้น
SET:PSL   PRECIOUS SHIPPING
กราฟ PSL เป็นการฟอร์มตัว รูปแบบ ของ corrective ที่น่าสนใจเป็นกรณีศึกษา
จุดที่น่าสนใจ อยู่บริเวณ (D) or (XX) or 1 ในกรณีนี้ อาจจะเป็นคลื่นใดก็ได้ แต่ให้ความน่าจะเป็นที่จะเป็น เวฟ 1 น้อยที่สุด เพราะ sub wave 4 ภายในนั้น เกิด over lap อยู่นิดหน่อย ดังนั้นจึงให้น้ำหนักไปทาง เวฟ (D) or (XX) มากกว่า

หลังจากปลายสุดของคลื่นด้านบนนั้น ราคาได้ปรับตัวลงมา อาจจะเป็น (E) or (Z) or 2 ก็ได้ แต่ ณ ปัจจุบัน การปรับตัวนั้น ยังลงมาไม่ถึงเส้น Trendline ด้านล่าง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมาก ถ้าหาก ราคา สามารถขึ้นผ่าน Trendline ด้านบนไปได้ จะเป็นการขึ้น แบบ Impulse อย่าง รุนแรง และ รวดเร็ว
แต่ถ้าหาก ราคา ไม่สามารถขึ้นไปผ่าน trendline ด้านบนได้ ราคา อาจจะปรับตัวลงมาเพื่อทดสอบที่ใกล้ ๆ บริเวณ trendline ด้านล่างอีกครั้ง แล้วจึงจะสามารถกลับขึ้นไป Break trendline บน ในที่สุด

สรุป คือ ไม่ว่า จะเป็น กรณีใด ๆ ทั้ง 3 กรณี ไม่ว่าจะเป็น (E) เป็น (Z) หรือ เป็น 2 ด้วยหลักการของ eillot Wave กราฟตัวนี้ ราคาจะสามารถขึ้นผ่าน Trendline ด้านบนไปได้ในที่สุด และ ไปทดสอบราคาเป้าหมายที่ 15.9 และ 19.8 ตามลำดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ