MasterTraderist

pm ปลาเส้นในตำนาน

SET:PM   PREMIER MARKETING PUBLIC CO LTD
รายงานผลการซื้อหุ้นคืน

เรื่อง : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล : 31 ส.ค. 2563
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ : 21 พ.ย. 2563
โครงการซื้อหุ้นคืน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 05 พ.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น) : 59,824,530
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ : 10.00
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน
วันที่ซื้อหุ้นคืน : 31 ส.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น) : 1,043,100
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น) : 7.20
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น) : 7.15
มูลค่ารวม(บาท) : 7,492,165.00
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน : 16,060,900
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว : 2.68
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท) : 111,249,725.00

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ