SET:ORI   ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
ORI , week แสดงการจบชุดพักชัดเจน
day กำลังขึ้นเป็น impulse wave ชัดเจนมาก
ควรไปอีก 10 ขึ้นไป

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ