bancha6

Nex 3/6/67 ถึงโซน Buy ตามเทคนิค

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:NEX   NEX POINT PCL
Nex 3/6/67 ถึงโซน Buy ตามเทคนิค ราคาแนะนำ 2.46 -2.98 เป้าหมาย 17.1 ยอมที่ 1.94
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ