TCtrader

MILLCON

ลดลง
จำนวนเข้าชม 44
0
คาดการณ์เทรนด์ มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยของindicatorจะdiverseสวนทางกันจากการคำนวนของอินดีเคเตอร์ ระหว่างค่า 4 สัปดาห์กับ 10 สัปดาห์