maxkung123

META Motive Wave 1,3,5

เพิ่มขึ้น
BATS:META   Meta Platforms, Inc.
Elliott wave Principle Basic Frome (Motive Wave) 1,3,5 รูปแบบการเกินคลื่นขยาย (Extension) Third wave extension จากนั้นรอดูการสลับในคลื่นที่ 4 #elliottwaveprinciple

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ