Aunggul_K

😎 Makro มุมมองทางเทคนิคมองจบการพักตัวระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
SET:MAKRO   None
SET:MAKRO😎 Makro มุมมองทางเทคนิคมองจบการพักตัวระยะสั้น แนวโน้มมองเล่นไซต์เวย์อัพ ราคาเป้าหมาย 43
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ