TeamothyTrade

ดูท่าของหวานยังไปได้ต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:KTIS   KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORP
โวลลุ่มแรงผลักแรงพอสมควร สามารถไปต่อได้ แต่ต้องวางแผน Stop loss ให้รอบคอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ