vtaweenu

KCE ลงกล่องแล้ว อาจจะมีแหย่หางทะลุก้นกล่องได้มีแว่ว

SET:KCE   KCE ELECTRONICS
KCE ตีฟิโปดาว ที่61.8 , 78.6% อาจมีทะลุลงได้ถึง 88.7% รอๆ สัญญานการกลับตัว ใจร่มๆจร้า..