vtaweenu

KCE Betสิ

SET:KCE   KCE ELECTRONICS
KCE วางสถานะ Bet เสี่ยงซื้อ จุดถอย 36บาท เป้าหมายฟิโปโปรเจคอัปที่ 161.8 ได้อัตราส่วนการ Bet 1:4 น่าสนใจมาก.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ