bancha6

ตามเทคนิคถึงจุด Buy Zone 22/03/24

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:JCK   JCK INTERNATIONAL PCL
ได้ลงมาถึงจุด Buy zone แล้ว หาก SL ก็เพียงนิดเดียว มี2TP ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ