SET:ILM   INDEX LIVING MALL PCL
ราคาหุ้นพยามยกตัว ขึ้น โล สูงขึ้น ถ้าผ่านแล้วกดบริเวณ 20 ได้ น่าจะถึงไฮเดิม
กำไรน่าจะพอโตไปได้เรื่อย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ