SET:GULF   GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 208
2
GULF ถ้าราคาไม่สามารถเบรค 35.25 ได้ แล้ว สามารถเบรค 32.50 ได้ จะมีเป้าการลง 30.50 และ 27.50 แนวนี้ค่อนข้างแข็ง

ความคิดเห็น