Aunggul_K

ทองคำถึงเวลากลับตัว

เพิ่มขึ้น
TFEX:GO1!   Gold Online Futures
GO1! ทองคำถึงเวลากลับตัวหลังจากพักตัวลงมาได้ที่ จากกรอบแนวโน้มขาขึ้นถึงเวลาเล่น LONG
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ