BreezeBrief

GOH24 16/01/24 ลงทดสอบ 2042 ถ้าไม่หลุดค้างขึ้นได้ 1 รอบ

ลดลง
TFEX:GO1!   Gold Online Futures
กรณีลง
- ลงตาม fibo 60 15 5
- เพื่อทดสอบ low 2042.2
- ถ้าไม่หลุด แล้วมี สญ. กลับขึ้น ขา short ล๊อคกำไรก่อน
**********************
กรณีขึ้น
- จาก 5 15 60 ลงตาม fibo ต้องมี สญ.กลัวตัว ก่อนที่จะเข้า long
- โดย sl สุดท้าย 2042
- ถ้าหลุด 60 จะไม่มีหัวขึ้น LL / D ล้าง ts
...........................................
D : os HH HL มีสญ.กลับขึ้น ts ต้องไม่หลุด 2042.2

120 : os HH HL ขึ้นไม่ถึง 161.8
- จาก hi-beardi.จึงลง os
- ถ้าลงไม่หลุด 2042.2 แล้วจะกลับขึ้น ต้องมี สญ.กลับตัวก่อน

30 : os LH LL ลงจน rsi os
- มีหัวลง พา 120 os ทดสอบ 2042.2

5 : os LH LL มีหัวลง


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ