TP#3 - 30
TP#2 - 25
TP#1 -21
BUY#1- 17
BUY#2 - 16
BUY#3 - 15
CUTLOSE -14
----------------------------------------------
ตอนนี้กำลัง sideway ในกรอบ อยุ่ในช่วงจะซื้อหรือจะขายดีของอารมณคนในตลาด แต่ใน กราฟใหญ่กำลังอยู่ใน wave 2
ใครจะเข้าตอนนี้ก็ได้แล้วถือยาวไปขายขั้นต่ำของ wave 3 อยู่ที่ 25-37 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ