Periodicity-trader

จีเอฟพีที GFPT

เพิ่มขึ้น
SET:GFPT   GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณVwap บริเวณเส้นสีแดง มีความสัมพันธ์ แบบ inverse กับราคา แนวต้านที่ปลายพฤศจิการยนปีที่แล้วมีปริมาณซื้อขายสูง ภาพเล็กรายวัน รอกลับมาที่ 11.9-11.7 แนวต้านเดิม แล้วค่อยเข้า risk reward ratio ถ้าเช้าตอนนี้ไม้ได้เปรียบ