TCtrader

ทองคำไทย Baht

ลดลง
จำนวนเข้าชม 84
0
ราคาถูกกกดดันจากผู้ขายโดยค่าเฉลี่ยVwap จากแนวต้านแรก Highเดิม เดือนสิงหาก่อนปีที่แล้ว ค่าSlopeเคลื่อนที่ของราคาลาดลง เดือนกรกฏ เล่นลงได้เปรียบกว่า