OANDA:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนเข้าชม 322
7
GBPUSD เหมือนกำลังฟอร์มตัวเป็น ZZ ใหญ่ๆ

โดยที่จบขา A ของ ZZ ไปแล้ว กำลังฟอร์มตัวคลื่น B ของ ZZ

เราอยู่ใน b of B น่าจะพักตัวลงไปก่อนจะขึ้นไปจบขา c of B ได้ในเร็วๆนี้