tphlxykml

พิจารณาถือ Buy

SET:ESSO   ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
แท่งเทียนยืนเหนือ EMA
เส้นค่าเฉลี่ยเหนือ 0
Macd ยืนเหนือ o
เทรนจากขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ