bobby-n

EPCO WATCHLIST W5/C

SET:EPCO   None
EPCO
=> มุมมองตอนนี้ จบ w5 ของขา C แล้วตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง Correction
ของขา B ซึ่งยังไม่จบโดยถ้าขาขึ้นขึ้นเกิน 161.8 ของ ขา A จะพิจารณาว่ายังไม่จบ w5

=> แต่ถ้าไม่ผ่านจะทำขา C ลงมา

=> ขณะนี้ยังไม่ควรเข้าหุ้น แนะนำให้ดูพฤษติกรรมของขา B ไปก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ