vtaweenu

E1VFVN30 คลื้น3 ใหญ่ระดับ M

HOSE:E1VFVN30   QUY ETF DCVFMVN30
วิเคราะห์ E1VFVN30 ขาขึ้นรอบใหม่คลื้น3ระดับเดือน. แสดงPosition size จุดตัดขาดทุน จุดเตรียมขายทำกำไร (ออกแบบ trailing stop loss)....
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ