Metalix

USINDEX - Test 61.8 of B - Go to 38.2-88.6 of C - US Strong

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
USINDEX
- Test 61.8 of B
- Go to 38.2-88.6 of C
- US Strong
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ